,

Bulgaristan’da Şirket Açma

BULGARİSTAN’DA LİMİTED (EOOD VEYA OOD) ŞİRKETİ KURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK, PROSEDÜR VE SERMAYE MİKTARI

PROSEDÜR

1. Kurulacak şirketin isminin ticaret sicilinde daha önce tescil edilip edilmediğinin kontrolü, tescil edilmemiş ise isim hakkının satın alınması,

2. Şirketin amaç ve konusunun belirlenmesi,

3. Şirket kuruluş tüzüğünün hazırlanması,

4. Şirket ortakları arasında kuruluş toplantısı düzenlenmesi, ayrıntıların belirlenmesi ve şirketin kuruluşuna dair karar alınması,

5. Şirket kuruluş evrakının noter huzurunda imzalanması ve tasdiki,

6. Herhangi bir bankada, kurulacak olan şirket namına sermaye hesabının açılması ve şirket sermayesinin yatırılması, (Şirket sermayesi asgari 5.000 Bulgar Levasıdır.)

7. Bankadan şirket sermayesinin yatırıldığına dair evrak alınması,

8. Şirket tescili için harçlarının yatırılması,

9. Şirket tescilinin resmi gazetede ilanı için harçların yatırılması,

10. Dilekçe ile birlikte tüm evrakın, makbuzların, dekontların ve ilgili vesaikin ticaret siciline teslim edilmesi,

11. Şirket kaşesinin yaptırılması gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAK
1. Şirket ortağı/ortaklarının kuruluş toplantı tutanağı – şirketin kuruluş adresi, unvanının belirlendiği, şirket tüzüğünün kabul edildiği ve yöneticilerin atandığına dair toplantı tutanağı

2. Şirket kuruluş tüzüğü – şirketin kuruluş adresi, unvanı, sermayesi, yapılanma şekli, yönetimi, amacı ve konusu, yöneticileri, ortakların hak ve sorumlulukları, kar paylaşımı ve benzerlerinin belirlendiği ana evrak

3. Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Kanununun “ticari faaliyet beyannamesi – iflas etmediğine dair beyanname – şirketin izni olmadan başka şirketlere ortak veya yönetici olunmayacağına, haksız rekabet yapılmayacağına ya da ticari faaliyet hakkından men edilmediğine, iflas etmediğine, hüküm giymediğine dair beyanname

4. Yöneticilerin şirketi temsil ve ilzam etmeyi kabul ettiklerini gösterir beyanname ve imza sirküleri

5. Şirket tesciline dair dilekçe – ticaret sicil memurluklarına verilen sözkonusu şirketin tescil edilmesini isteyen dilekçe

6. Şirket ortağı/ortaklarının uluslararası pasaport fotokopisi

7. Şirketin kurulması ve müteakip işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla vekâletname (Müteakip işlemleri şirket yöneticisinden farklı birisi gerçekleştirecek ise)

Şirketin kuruluş kararının ilamından itibaren yasal süreler dâhilinde, şirketin kurulduğuna dair beyannameler, vergi dairesine dilekçe ve tescil, ulusal gelir ajansına tescil, BULSTAT (şirketin vergi, istatistik ve sicil numarası) numarasının çıkartılması, şirket ortak ve yöneticilerin şahsi kayıtları, sigorta numaralarının tescili, şirketin sosyal sigorta kaydı ile sanayi odası kaydı vs. gibi birçok prosedür yasal süreler dâhilinde geçekleştirilmelidir.

BULGARİSTAN’DA ANONİM (EAD VEYA AD) ŞİRKETİ KURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK, PROSEDÜR VE SERMAYE
PROSEDÜR

1. Kurulacak şirkete konulacak ismin ticaret sicilinde daha önce tescil edilip edilmediğinin kontrolü,

2. Şirketin amaç ve konusunun belirlenmesi,

3. Şirket kuruluş tüzüğünün hazırlanması,

4. Şirket ortakları arasında kuruluş toplantısı düzenlenmesi, ayrıntıların belirlenmesi ve şirketin kuruluşuna dair kararın alınması,

5. Şirket adının tescil edilmesi,

6. Şirketin kurucu ortaklarının şirketin yönetim şeklinin belirlenmesi,

(Tek kademeli veya çift kademeli yönetim türlerinden biri seçilir. Tek kademeli yönetim şeklinde, yetki ve ilzam ortaklar genel kurulu ile yönetim kurulu arasında paylaştırılır, yönetim kurulu başkanı seçilir ve icra müdürü atanır. Çift kademeli yönetim şeklinde ise yetki ortaklar genel kurulu ile yönetim kurulu ve denetleme kurulu arasında paylaştırılır, ilgili kurulların başkanları seçilir ve icra müdür atanır.)

7. Şirket kuruluş evrakının noter huzurunda imzalanması ve tasdik edilmesi,

8. Herhangi bir bankada, kurulacak olan şirket namına sermaye hesabı açılması, şirket sermayesinin yatırılması (Şirket sermayesi asgari 5.000 Bulgar Levasıdır.) ve bankadan şirket sermayesinin yatırıldığına dair evrak alınması,

9. Şirket tescili için harçlarının yatırılması,

10. Şirket tescilinin resmi gazetede ilanı için harçların yatırılması,

11. Dilekçe ile birlikte tüm evrakın, makbuzların, dekontların ve ilgili vesaikin ticaret siciline verilmesi,

12. Şirket kaşesinin yaptırılması gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAK

1. Şirket ortağı/ortaklarının kuruluş toplantı tutanağı – şirketin kuruluş adresi, unvanının belirlendiği, şirket tüzüğünün kabul edildiği ve yöneticilerin atandığı toplantının tutanağı
2. Şirket kuruluş tüzüğü – şirketin kuruluş adresi, unvanı, sermayesi, yapılanma şekli, yönetimi, amacı ve konusu, yöneticileri, ortakların hak ve sorumlulukları, kar paylaşımı ve benzerlerinin belirlendiği ana evrak

3. Şirketin yönetim şeklinin belirlenerek ilgili evrakların hazırlanması

4. İmza sirküleri ve yönetim rıza beyanı – şirket yöneticisinin şirketi yönetmeyi kabul ettiğini beyan ettiğini ve görev ifasında hangi imzanın kullanılacağına dair imza örnekleri

5. Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Kanununun “ticari faaliyet beyannamesi” – şirketin izni olmadan başka şirketlere ortak veya yönetici olunmayacağına, haksız rekabet yapılmayacağına ya da ticari faaliyet hakkından men edilmediğine, iflas etmediğine, hüküm giymediğine dair beyanname

6. Şirket tesciline dair dilekçe – ticaret siciline verilen, sözkonusu şirketin tescil edilmesini isteyen dilekçe

7. Şirket ortağı/ortaklarının uluslararası pasaport fotokopisi

8. Şirketin kurulması ve müteakip işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla vekâletname

Şirketin kuruluş kararının ilamından itibaren yasal süreler dâhilinde, şirketin kurulduğuna dair beyannameler, vergi dairesine dilekçe ve tescil, ulusal gelir ajansına tescil, BULSTAT (şirketin vergi, istatistik ve sicil numarası) numarasının çıkartılması, şirket ortak ve yöneticilerin şahsi kayıtları, sigorta numaralarının tescili, şirketin sosyal sigorta kaydı ile sanayi odası kaydı vs. gibi birçok prosedür yasal süreler dâhilinde geçekleştirilmelidir.

TÜRKİYE’DE KURULU BİR ŞİRKETİN BULGARİSTAN’DA TEMSİLCİLİK AÇMASI VEYA FİRMA KURMASI İÇİN NELER GEREKLİDİR?

1. Türkiye’de kurulu faal şirketin Ticaret Sicil Gazetesindeki ilanının fotokopisi noterde “Aslı gibidir” şeklinde tasdik edildikten sonra Valilikten veya Kaymakamlıktan “Apostille” (Tasdik Şerhi) damgası alınmalıdır.

2. Şirketin tarihiyle ilgili olarak Ticaret Sicil Memurluğundan bir belge ve Ticaret Odasından sicil kaydının (faaliyet belgesinin) fotokopisi noterde “Aslı gibidir” şeklinde tasdik edilip Valilikten veya Kaymakamlıktan “Apostille” (Tasdik Şerhi) damgası alınmalıdır.

3. Türkiye’deki şirket bir genel kurul toplantısı yaparak Bulgaristan’da temsilciliğinin veya şubesinin açılmasına dair karar almalıdır. Kararda, şirketin Bulgaristan’da kim ve kimler tarafından temsil ve idare edileceği hususu ile ilgili kişinin yetkileri belirlenerek karar defterine işlenmeli ve bu kararın bir fotokopisi noterde ve Valilik veya Kaymakamlıkta tasdik edilmelidir.

4. Şirketin Bulgaristan’daki temsilciliğini veya şubesini yönetecek olan kişi Türkiye’deki şirkette müdür veya imza yetkili sıfatında değilse, şirket müdürünün veya yetkilisinin ona “Bulgaristan’da temsilcilik ya da şube açtırması, bu temsilciliğin veya şubenin yönetimini yapması, şirketi kendi imzası ile temsil ve ilzam etmesi ve şirketin faaliyet alanlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olması için ve dilerse başka işler için de noter tasdikli bir vekâletname vermesi gerekir. Bu vekâletnamenin de Bulgaristan’da kullanılabilmesi için noter tasdikini müteakip Valilikte veya Kaymakamlıkta “Apostil” onaylanmalıdır.

5. Şirketin Bulgaristan’daki temsilciliğini veya şubesini idareyle yetkili kişi, Bulgaristan’a gelip burada yapılacak başka işlemleri takip ettirmek için avukatına vekâlet verebilir ve kendi orijinal imza sirkülerini Bulgar noterine onaylatabilir.

NOT: Türkiye’de yaptırılacak 1, 2. ve 3. şıktaki işlemler orada tercüme ettirilmez, ettirilse de Bulgaristan’da kabul görmez ve yeniden tercüme ettirilir.

Türkiye’de kurulu bur şirketin Bulgaristan’da ticaret temsilciliği açması halinde 10 kişiye istihdam sağlama zorunluluğu yoktur. Buna rağmen temsilciler Bulgaristan’da oturum alabilir ancak süresiz oturum alamaz ve dolayısıyla Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunamaz, Bulgaristan’da ticari faaliyet gösteremez. Temsilcilik faaliyetleri sadece Bulgaristan’da pazar araştırmaları, görüşmeler, sözleşmeler yapmakla ve şirketi temsil etmekle sınırlıdır

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir