,

Bulgaristan’da Şirket Açma

BULGARİSTAN’DA LİMİTED (EOOD VEYA OOD) ŞİRKETİ KURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK, PROSEDÜR VE SERMAYE MİKTARI

PROSEDÜR

1. Kurulacak şirketin isminin ticaret sicilinde daha önce tescil edilip edilmediğinin kontrolü, tescil edilmemiş ise isim hakkının satın alınması,

2. Şirketin amaç ve konusunun belirlenmesi,

3. Şirket kuruluş tüzüğünün hazırlanması,

4. Şirket ortakları arasında kuruluş toplantısı düzenlenmesi, ayrıntıların belirlenmesi ve şirketin kuruluşuna dair karar alınması,

5. Şirket kuruluş evrakının noter huzurunda imzalanması ve tasdiki,

6. Herhangi bir bankada, kurulacak olan şirket namına sermaye hesabının açılması ve şirket sermayesinin yatırılması, (Şirket sermayesi asgari 5.000 Bulgar Levasıdır.)

7. Bankadan şirket sermayesinin yatırıldığına dair evrak alınması,

8. Şirket tescili için harçlarının yatırılması,

9. Şirket tescilinin resmi gazetede ilanı için harçların yatırılması,

10. Dilekçe ile birlikte tüm evrakın, makbuzların, dekontların ve ilgili vesaikin ticaret siciline teslim edilmesi,

11. Şirket kaşesinin yaptırılması gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAK
1. Şirket ortağı/ortaklarının kuruluş toplantı tutanağı – şirketin kuruluş adresi, unvanının belirlendiği, şirket tüzüğünün kabul edildiği ve yöneticilerin atandığına dair toplantı tutanağı

2. Şirket kuruluş tüzüğü – şirketin kuruluş adresi, unvanı, sermayesi, yapılanma şekli, yönetimi, amacı ve konusu, yöneticileri, ortakların hak ve sorumlulukları, kar paylaşımı ve benzerlerinin belirlendiği ana evrak

3. Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Kanununun “ticari faaliyet beyannamesi – iflas etmediğine dair beyanname – şirketin izni olmadan başka şirketlere ortak veya yönetici olunmayacağına, haksız rekabet yapılmayacağına ya da ticari faaliyet hakkından men edilmediğine, iflas etmediğine, hüküm giymediğine dair beyanname

4. Yöneticilerin şirketi temsil ve ilzam etmeyi kabul ettiklerini gösterir beyanname ve imza sirküleri

5. Şirket tesciline dair dilekçe – ticaret sicil memurluklarına verilen sözkonusu şirketin tescil edilmesini isteyen dilekçe

6. Şirket ortağı/ortaklarının uluslararası pasaport fotokopisi

7. Şirketin kurulması ve müteakip işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla vekâletname (Müteakip işlemleri şirket yöneticisinden farklı birisi gerçekleştirecek ise)

Şirketin kuruluş kararının ilamından itibaren yasal süreler dâhilinde, şirketin kurulduğuna dair beyannameler, vergi dairesine dilekçe ve tescil, ulusal gelir ajansına tescil, BULSTAT (şirketin vergi, istatistik ve sicil numarası) numarasının çıkartılması, şirket ortak ve yöneticilerin şahsi kayıtları, sigorta numaralarının tescili, şirketin sosyal sigorta kaydı ile sanayi odası kaydı vs. gibi birçok prosedür yasal süreler dâhilinde geçekleştirilmelidir.

BULGARİSTAN’DA ANONİM (EAD VEYA AD) ŞİRKETİ KURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK, PROSEDÜR VE SERMAYE
PROSEDÜR

1. Kurulacak şirkete konulacak ismin ticaret sicilinde daha önce tescil edilip edilmediğinin kontrolü,

2. Şirketin amaç ve konusunun belirlenmesi,

3. Şirket kuruluş tüzüğünün hazırlanması,

4. Şirket ortakları arasında kuruluş toplantısı düzenlenmesi, ayrıntıların belirlenmesi ve şirketin kuruluşuna dair kararın alınması,

5. Şirket adının tescil edilmesi,

6. Şirketin kurucu ortaklarının şirketin yönetim şeklinin belirlenmesi,

(Tek kademeli veya çift kademeli yönetim türlerinden biri seçilir. Tek kademeli yönetim şeklinde, yetki ve ilzam ortaklar genel kurulu ile yönetim kurulu arasında paylaştırılır, yönetim kurulu başkanı seçilir ve icra müdürü atanır. Çift kademeli yönetim şeklinde ise yetki ortaklar genel kurulu ile yönetim kurulu ve denetleme kurulu arasında paylaştırılır, ilgili kurulların başkanları seçilir ve icra müdür atanır.)

7. Şirket kuruluş evrakının noter huzurunda imzalanması ve tasdik edilmesi,

8. Herhangi bir bankada, kurulacak olan şirket namına sermaye hesabı açılması, şirket sermayesinin yatırılması (Şirket sermayesi asgari 5.000 Bulgar Levasıdır.) ve bankadan şirket sermayesinin yatırıldığına dair evrak alınması,

9. Şirket tescili için harçlarının yatırılması,

10. Şirket tescilinin resmi gazetede ilanı için harçların yatırılması,

11. Dilekçe ile birlikte tüm evrakın, makbuzların, dekontların ve ilgili vesaikin ticaret siciline verilmesi,

12. Şirket kaşesinin yaptırılması gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAK

1. Şirket ortağı/ortaklarının kuruluş toplantı tutanağı – şirketin kuruluş adresi, unvanının belirlendiği, şirket tüzüğünün kabul edildiği ve yöneticilerin atandığı toplantının tutanağı
2. Şirket kuruluş tüzüğü – şirketin kuruluş adresi, unvanı, sermayesi, yapılanma şekli, yönetimi, amacı ve konusu, yöneticileri, ortakların hak ve sorumlulukları, kar paylaşımı ve benzerlerinin belirlendiği ana evrak

3. Şirketin yönetim şeklinin belirlenerek ilgili evrakların hazırlanması

4. İmza sirküleri ve yönetim rıza beyanı – şirket yöneticisinin şirketi yönetmeyi kabul ettiğini beyan ettiğini ve görev ifasında hangi imzanın kullanılacağına dair imza örnekleri

5. Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Kanununun “ticari faaliyet beyannamesi” – şirketin izni olmadan başka şirketlere ortak veya yönetici olunmayacağına, haksız rekabet yapılmayacağına ya da ticari faaliyet hakkından men edilmediğine, iflas etmediğine, hüküm giymediğine dair beyanname

6. Şirket tesciline dair dilekçe – ticaret siciline verilen, sözkonusu şirketin tescil edilmesini isteyen dilekçe

7. Şirket ortağı/ortaklarının uluslararası pasaport fotokopisi

8. Şirketin kurulması ve müteakip işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla vekâletname

Şirketin kuruluş kararının ilamından itibaren yasal süreler dâhilinde, şirketin kurulduğuna dair beyannameler, vergi dairesine dilekçe ve tescil, ulusal gelir ajansına tescil, BULSTAT (şirketin vergi, istatistik ve sicil numarası) numarasının çıkartılması, şirket ortak ve yöneticilerin şahsi kayıtları, sigorta numaralarının tescili, şirketin sosyal sigorta kaydı ile sanayi odası kaydı vs. gibi birçok prosedür yasal süreler dâhilinde geçekleştirilmelidir.

TÜRKİYE’DE KURULU BİR ŞİRKETİN BULGARİSTAN’DA TEMSİLCİLİK AÇMASI VEYA FİRMA KURMASI İÇİN NELER GEREKLİDİR?

1. Türkiye’de kurulu faal şirketin Ticaret Sicil Gazetesindeki ilanının fotokopisi noterde “Aslı gibidir” şeklinde tasdik edildikten sonra Valilikten veya Kaymakamlıktan “Apostille” (Tasdik Şerhi) damgası alınmalıdır.

2. Şirketin tarihiyle ilgili olarak Ticaret Sicil Memurluğundan bir belge ve Ticaret Odasından sicil kaydının (faaliyet belgesinin) fotokopisi noterde “Aslı gibidir” şeklinde tasdik edilip Valilikten veya Kaymakamlıktan “Apostille” (Tasdik Şerhi) damgası alınmalıdır.

3. Türkiye’deki şirket bir genel kurul toplantısı yaparak Bulgaristan’da temsilciliğinin veya şubesinin açılmasına dair karar almalıdır. Kararda, şirketin Bulgaristan’da kim ve kimler tarafından temsil ve idare edileceği hususu ile ilgili kişinin yetkileri belirlenerek karar defterine işlenmeli ve bu kararın bir fotokopisi noterde ve Valilik veya Kaymakamlıkta tasdik edilmelidir.

4. Şirketin Bulgaristan’daki temsilciliğini veya şubesini yönetecek olan kişi Türkiye’deki şirkette müdür veya imza yetkili sıfatında değilse, şirket müdürünün veya yetkilisinin ona “Bulgaristan’da temsilcilik ya da şube açtırması, bu temsilciliğin veya şubenin yönetimini yapması, şirketi kendi imzası ile temsil ve ilzam etmesi ve şirketin faaliyet alanlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olması için ve dilerse başka işler için de noter tasdikli bir vekâletname vermesi gerekir. Bu vekâletnamenin de Bulgaristan’da kullanılabilmesi için noter tasdikini müteakip Valilikte veya Kaymakamlıkta “Apostil” onaylanmalıdır.

5. Şirketin Bulgaristan’daki temsilciliğini veya şubesini idareyle yetkili kişi, Bulgaristan’a gelip burada yapılacak başka işlemleri takip ettirmek için avukatına vekâlet verebilir ve kendi orijinal imza sirkülerini Bulgar noterine onaylatabilir.

NOT: Türkiye’de yaptırılacak 1, 2. ve 3. şıktaki işlemler orada tercüme ettirilmez, ettirilse de Bulgaristan’da kabul görmez ve yeniden tercüme ettirilir.

Türkiye’de kurulu bur şirketin Bulgaristan’da ticaret temsilciliği açması halinde 10 kişiye istihdam sağlama zorunluluğu yoktur. Buna rağmen temsilciler Bulgaristan’da oturum alabilir ancak süresiz oturum alamaz ve dolayısıyla Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunamaz, Bulgaristan’da ticari faaliyet gösteremez. Temsilcilik faaliyetleri sadece Bulgaristan’da pazar araştırmaları, görüşmeler, sözleşmeler yapmakla ve şirketi temsil etmekle sınırlıdır

, ,

Türkiye’den Emekli Olan Kişilere Oturum İzni

Emekliliklerini Bulgaristanda yaşamak isteyen Türk vatandaşlarının Bulgaristan Oturum İzni için Bulgaristanda yapılması gereken işlemler. > Sabıka Kaydı > Emekli olduğunuzu Gösteren Belge (Maaş tutarı,maaş baglanma tarihi,Tahsis numarası içermeli) > Vekaletname – Eğer siz hiç Bulgaristana gelmeden adınıza işlemlerinizi yapmamızı tercih ederseniz. Tüm bu vatandaşlık işlemleri evrak tercümelerinin Sofya’daki Dışişleri Bakanlığından onaylanması dahil toplam 10 – […]

, ,

1978 Veya Daha Eski Göçmenlere Oturum İzni ve Vatandaşlık

1978  veya daha eski göçmenlerin göç etme durumuna göre turist (kaçak)  olarak veya istek ile  göç olarak olarak Türkiye’ye  gitmiş olanların oturma izni ve vatandaşlık prosedürleri farklıdır.

Kaçak  veya  turist olarak göçetmiş  kişiler direkt Bulgaristan vatandaşlığına  başvuru hakkına sahiptirler. Buna karşılık istek ile yani anlaşmanlı göç eden kişiler  Bulgaristan vatandaşlığı için ilk önce oturum  izninine baş vurmalı oturum izni aldıktan 3 yıl sonra vatandaşlık başvurusu hakkını kazanırlar.

Gerekli evraklar :

  •  İsim Denklik Belgesi
  •  Sabıka Kaydı
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Evlenme Kayıt  Örneği
  •  Vekaletname

Tüm bu işlemler evrak tercümelerinin Sofya’daki Dışişleri Bakanlığından onaylanması Bulgar Makamlarından gerekli evrakların hazırlanması dosyanızın oluşturulması tarafımızdan yapılmaktadır.

Vatandaşlığını alan kişilerin çocukları direkt vatandaşlığa başvurarak Bulgaristan Vatandaşı olma hakkına sahip  olurlar.

, ,

Eşlerden Birinin Bulgaristan Vatandaşı Olma Durumunda Oturum İzni ve Vatandaşlık

Eşlerden birinin Bulgaristan vatandaşı olma durumunda eşine Bulgaristan ikamet izni almak için gerekli evraklar ve yapılması gerekenler.

> İsim Denklik Belgesi – Bulgaristan vatandaşı olan eş eğer Bularistan doğumlu ise.
>Nüfus Kayıt Örneği
>Çocuğun Doğum Kayıt Örneği (Formül A) – Eğer çocuğunuz var ise.
>Evlenme Kayıt Örneği (Formül B ) – Eğer evlilik Bulgaristanda tanıtılmadı ise.
>Sabıka Kaydı – Bulgaristan vatandaşı olmayan eşe ait.
>Vekaletname – Eğer siz hiç Bulgaristana gelmeden adınıza işlemlerinizi yapmamızı tercih ederseniz.

Tüm bu vatandaşlık işlemleri evrak tercümelerinin Sofya’daki Dışişleri Bakanlığından onaylanması dahil toplam 10 – 30 gün arasında değişmektedir.Eğer Bulgaristan’da işiniz dolayısı ile bukadar süre kalma imkanınız yok ise evraklarınız ile beraber bize sizin adınıza gerekli mercilere evrak yatırma ve alma için vekalet göndermeniz yeterlidir bu vekalet sayesinde buradaki işlemleri siz hiç Bulgaristana gelmeden sizin yerinize yapabilmekteyiz

Bulgaristan’daki işlemler gerekli evraklar ve işlem süreleri belediyelere göre az da olsa değişmektedir.Sizlere daha doğru bilgi verebilmemiz için e-mail ile durumunuzu bize yazabilirsiniz veya telefon yolu ile durumunuzu anlatarak bizden daha detaylı net bilgiler alabilirsiniz.

Bizim yaptıgımız işlemler vize D almak değil, Bulgaristandan vize D için gerekli evrakları hazırlayıp sizlere göndermektir.

,

Reşit (18 Yaşını Doldurmuş) Kişilere Vatandaşlık

Bulgaristan Doğumlu olan yada anne veya babadan en az birinin Bulgaristan doğumlu olma durumunda vatandaş olma, EGN ve doğum belgesi çıkartma, Bulgar Pasaportu alma için gerekli evraklar.
BULGARİSTAN DOĞUMLU OLANLAR İÇİN :

>Nüfus Kayıt Örneği
>İsim denklik
>Vekaletname – Eğer siz hiç Bulgaristana gelmeden adınıza işlemlerinizi yapmamızı tercih ederseniz
Yukarıda yazan belgelerin tümü apostil mührü ile tesdik edilmelidir.

BULGARİSTAN DOĞUMLU OLMAYANLAR İÇİN :

>Nüfus Kayıt Örneği
>Anne ve babanın isim denklik belgeleri
>Doğum kayıt Örneği (Formül A)
>Anne ve babanın evlilik belgesi – Eğer evlilikleri Bulgaristanda tanıtılmadı ise
>2 adet fotoğraf
>Vekaletname – Eğer siz hiç Bulgaristana gelmeden adınıza işlemlerinizi yapmamızı tercih ederseniz

Tüm bu vatandaşlık işlemleri evrak tercümelerinin Sofya’daki Dışişleri Bakanlığından onaylanması dahil toplam 10 – 30 gün arasında değişmektedir.Eğer Bulgaristan’da işiniz dolayısı ile bukadar süre kalma imkanınız yok ise evraklarınız ile beraber bize sizin adınıza gerekli mercilere evrak yatırma ve alma için vekalet göndermeniz yeterlidir bu vekalet sayesinde buradaki işlemleri siz hiç Bulgaristana gelmeden sizin yerinize yapabilmekteyiz

Bulgaristan’daki işlemler gerekli evraklar ve işlem süreleri belediyelere göre az da olsa değişmektedir.Sizlere daha doğru bilgi verebilmemiz için e-mail ile durumunuzu bize yazabilirsiniz veya telefon yolu ile durumunuzu anlatarak bizden daha detaylı net bilgiler alabilirsiniz.

,

Çocuklar İçin Bulgaristan Vatandaşlığı

Eşlerden birinin veya ikisinin birden Bulgaristan vatandaşı olduğu durumda çocukları vatandaş yapma EGN ve doğum belgesi çıkartma, Bulgar Pasaportu almak için gerekli olan belgeler :

> İsim Denklik Belgesi
>Nüfus Kayıt Örneği
>Çocuğun Doğum Kayıt Örneği (Formül A)
>Evlenme Kayıt Örneği (Formül B ) – Eğer evlilik Bulgaristanda tanıtılmadı ise
>Vekaletname – Eğer siz hiç Bulgaristana gelmeden adınıza işlemlerinizi yapmamızı tercih ederseniz.

Yukarıda yazan belgelerin tümü apostil mührü ile tesdik edilmelidir.

Türkiyede yapılan Bulgarca tercümeler Bulgaristan’da geçmemektedir tercümenin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı tercüme Bürolarında yapılaması ve aynı zamanda Bulgaristan Dışişleri Bakanlığınca tasdiki gereklidir.

Tüm bu vatandaşlık işlemleri evrak tercümelerinin Sofya’daki Dışişleri Bakanlığından onaylanması dahil toplam 10 – 30 gün arasında değişmektedir.Eğer Bulgaristan’da işiniz dolayısı ile bukadar süre kalma imkanınız yok ise evraklarınız ile beraber bize sizin adınıza gerekli mercilere evrak yatırma ve alma için vekalet göndermeniz yeterlidir bu vekalet sayesinde buradaki işlemleri siz hiç Bulgaristana gelmeden sizin yerinize yapabilmekteyiz

Bulgaristan’daki işlemler gerekli evraklar ve işlem süreleri belediyelere göre az da olsa değişmektedir.Sizlere daha doğru bilgi verebilmemiz için e-mail ile durumunuzu bize yazabilirsiniz veya telefon yolu ile durumunuzu anlatarak bizden daha detaylı net bilgiler alabilirsiniz.

Kitap-Dizi-Film Tercümeleri

Kitap – makine kullanım klavuzu – dizi – film – belgesel gibi tercülereri doğru ve anlamını bozmadan özenle yapmaktayız.

Teknik Tercüme

Teknik tercüme(kullanım klavuzu, proje, talimat name,…) projelerinde anlam kaybını ortanda kaldırmak için birerbir terminoloji tutarlılığı açısından, çeviri işlemine başlamadan önce,projeniz için sektöre özel sözlükçenizi hazırlıyoruz.

Website Çevirisi

Müşteri kitlenizi genişletip yurt dışına açılmak niyetinde iseniz ilk yapmanız gereken WEBSİTESİ çevirisini sizler için çok daha kolaylaştırıyoruz…